info@elinorbergerlaw.co.il
03-643-3963

גירושין של זוגות חד מיניים

גירושין של זוגות חד מיניים- יש דבר כזה בישראל?

זוג חד מיני בצהלה ובששון החליט לנסוע לקנדה ולממש את אהבתם על ידי נישואים. כמובן, שנכון לכתיבת מאמר זה עדיין אין בנמצא פתרון לזוגות חד מיניים אשר רוצים להינשא בארץ, אלא הפתרון הוא לנסוע למדינות כמו קנדה ולהתחתן בה.
הבעיה שעולה היא באם יעלו נישואים אלו על שירטון, כיצד על בני הזוג להתגרש?
הרי בית הדין הרבני אינו מכיר כלל בנישואים אלה, וכידוע נישואים וגירושים בין יהודים נעשים ע"י הרבנות.
בהקשר לזוג מפסק הדין, אלה גם לא יכלו להתגרש בקנדה, המקום אשר התחתנו בו, משום שבקנדה הגירושים הינם בגדר אקט שיפוטי בניגוד לאקט הנישואים וככזה, הינו מצריך עמידה בתנאי הסמכות של קנדה. (נכון למועד פס"ד הזוג לא עמד בתנאים של מדינת קנדה).
בני הזוג המדוברים, פנו תחילה לבית הדין הרבני על מנת לפתח תיק גירושין, אך כמו שציפו, בית הדין הרבני סירב לקבל את התביעה ולפתוח תיק גירושין. 
בית הדין פועל לפי דין תורה וככזה, אינו מכיר בנישואי הצדדים כלל, אי לכך, בית הדין הינו יכול ואינו מוסמך לדון בתביעה.
לאחר מכן, פנו בני הזוג לבית משפט לענייני משפחה בתביעה לפסק דין להתרת הישואים. השאלה הגדולה שעולה כאן הינה האם לבית המשפט לענייני משפחה הסמכות לדון בתביעה? לא אחת, נקבע כי אם בית דין רבני אינו מכיר בתביעה מסוימת מכוח דינו, אין הדבר עוד מצוי בסמכות הייחודית. ולמעשה כן, מופקעת ומתבטלת ממנו הסמכות. אם כך, בית המשפט לענייני משפחה קנה סמכות לדון בתביעה מכוח כך שבית הדין אינו יכל או רצה לדון בה.
אם זאת, אומנם פסק הדין אינו מהווה פתיחת שער שעד היום נשאר סגור, אך יש לזכור כי גירושי הצדדים הם לעניין הרישום בלבד היינו, לעניין "נשואים" (פסק הדין דן בסוגיית הרישום הינו בג"צ בן ארי) ו"גרושים" במשרד הפנים.
דבר אשר מקנה לבני הזוג זכויות וחובת כמו כל בני זוג ישראל.
נשארו שאלות רבות בסוגייה ואין הכרעה חד שמעית ו /או והנחייה מפי בית משפט עליון, יש לזכור כי בכל זאת מדובר בפס"ד של בית משפט שלום (בית משפט לענייני משפחה הינו בדרגת בית משפט שלום),
כנאמר,, עצם ההתדיינות כשלעצמה יכולה לבשר על ניצוץ ועל תחילת הכרה והתפתחות שתיקח אומנם זמן אך גם הנחיתה על הירח לא קרתה ים אחד.

WhatsApp chat