info@elinorbergerlaw.co.il
03-643-3963

ידועים בציבור

האם יש מספר שנים מינימאלי כדי להיחשב ידועים בציבור?
האם אישה שחייה 15 שנה עם בן זוגה וכעת בן זוגה נפרד ממנה האם היא זכאית לזכויות כל שהם?

ידועים בציבור הם בני זוג אשר חיים יחד אך מכל מיני סיבות החליטו לא להינשא זה לזו, אם מבחירה ואם מסיבות איסור דתיות (כהן וגרושה לדוגמא). י
ידועים בציבור נחשבים בני זוג אשר מקיימים יחד משק בית משותף, חיים משותפים וחיי אישות.

לידועים בציבור לא נדרשת תקופת זמן מינימאלית להיותם כאלה אבל בלי תקופת זמן משמעותית יהיה קשה להוכיח כי בני הזוג היו אכן ידועים בציבור. לידועים בציבור שהוכיחו את היותם כאלה עומדות זכויות לא מועטות בכלל

כאשר בני זוג ידועים בציבור, המשרד ממליץ כי יערכו ביניהם  "הסכם לחיים משותפים" אשר בו ישנה הסדרה של החיים המשותפים בין בני הזוג, הידועים בציבור עד לפרט האחרון.