info@elinorbergerlaw.co.il
03-643-3963

מזונות משקמים לידועה בציבור

מהם מזונות משקמים לידועה בציבור:

בפס"ד שניתן (תמ"ש 48120, 48122-08 פלונית נגד פלוני) נקבעו מזונות משקמים לידועה בציבור עבור כל חודש וזאת למשך שנה, וזאת לאחר שזו הפסיקה לעבוד בכדי לסעוד אותו, המזונות נקבעו לה בכדי להחזיר חובות ולהתאושש ממערכת החיים הקשה שחוותה.

מהם עובדות המקרה:
התובעת בת 43 והנתבע בן 46 הכירו כ-4 שנים וחיו לסירוגין. חייהם של בני הזוג הידועים בציבור ידעו עליות וירידות.

ידועים בציבור– לעניין הידועים בציבור ביהמ"ש גרס כי אין אקט פורמאלי היוצר את היות האדם ידוע בציבור וכי עליו ההוכחה כי התקיימו חיים משותפים והתקיים משק בית משותף.

מזונות משקמים– מהם הם אותם מזונות משקמים לידוע בציבור?
מטרתם היא לאפשר שיקומו של בן הזוג לאחר הפרידה. האם בהכרח ניתן ללמוד מכך כי מזונות אלו, ימשיכו גם לאחר הפרידה? כפי שגורס בית המשפט לא אחת בפסקיו, ניתן יהיה ללמוד על נסיבות מיוחדות לשאת במזונות ידוע בציבור לאחר סיום היחסים אך, נדרשת תשתית עובדתית לכך.

עוד נקבע כי במקרה הזה היתה הפרת הבטחת נישואין למרות שפיצוי ממשי לא נפסק ונאמר כי
העילה של הפרת הבטחת נישואין היא עילה חוזית (היינו מכוח חוזה כתוב או מכללא-שבני הזוג רואים עצמם קשורים בו) והיא קמה מקום בו הצדדים התכוונו ליצור ביניהם יחס משפטי מחייב.
כוונה או גמירות דעתו הפנימית של המבטיח אינן הקובעות אלא הדברים אותם השמיע והבטיח והרושם שיצר נותן ההבטחה וזאת ייבחן ע"י אדם סביר השומע זו-

כלומר מה יסיק אדם סביר השומע הבטחות אלו? האם יבין כי מדובר פה ברצון כן ואמיתי ליצור חיים משותפים והתחייבויות או יסיק כי ההבטחות הן הבטחות שווא.

WhatsApp chat