info@elinorbergerlaw.co.il
03-643-3963

האם זכויות אישה שבגדה נפגעות?

האם זכויות אישה שבגדה מאבדת נפגעות? מה באשר לכתובתה או למזונותיה?

אישה שבגדה פוגמת בזכאותה למזונות, כמו כן, אישה אשר הוכח כי בגדה בראיות חותכות לא תיהיה זכאית לפדיון דמי כתובתה. וכמובן לא תוכל להינשא לגבר עימו בגדה שכן ישנו כלל "אסורה לבעלה ולבועלה. קרי, אסורה לבעל לו היא נשואה ואסורה לגבר עימו בגדה.

מעשה זה של האישה שהינו בגדר בגידה, עלול להוות הפרה של החוזה עם בעלה, כל מערכת הנישואים ביניהם היתה על בסיס חוזה היינו הכתובה, אזי הפרת החוזה בין השניים עלולה להקים תביעה חוזית ואך נזיקית (יש להראות שאכן נגרם נזק).

אם כן, למי נתונה הסמכות במקרה כזה?
בית המשפט לענייני משפחה שדן במקרים כאלה, יכול לחייב נזיקית צד שבגד וגרם בכך לפירוק והתמוססות התא המשפחתי.

עילה נזיקית כזו עלולה ויכולה לגרום להפרת האיזון בהיבט הרכושי ולגרום לחלוקה לא שווה בהתאם לחוק יחסי ממון.