info@elinorbergerlaw.co.il
03-643-3963

הליך הגישור

הליך גישור הוא הליך וולונטרי ורצוני של הצדדים,
אף אחד לא יכול לכפות על צד או על צדדים לגישור ללכת להליך זה אלא הצדדים עצמם לאחר ששמעו והסבירו להם מהו הליך גישור הם שמחליטים אם להישאר או לא.
לדוגמא: כאשר בביהמ"ש מפנים להליך גישור, יש אפשרות בעלת סבירות כי התיק יוכל להתברר בהליך גישור.
אם כן, כנאמר הליך גישור הוא הליך וולונטארי של הצדדים, גישור הינו הליך מהיר,יעיל, זול וכל את ביחס לאלטרנטיבה העומדת לצדדים והיא, ניהול הליך מייגע וארוך בבית המשפט.
בגישור נשמרת הסודיות והפרטיות קרי, דברי צד שאמר דבר למגשר, דבריו לא יעברו לא לצד השני ולא לבית המשפט ללא רשות אותו צד.
בהליך גישור משתקפת המחוייבות הגדולה של הצדדים להליך ולקיום הסדר וכל זאת לאור מה שנאמר בפתיחה, ההליך נשען כולו על רצונם האמיתי והכנה של הצדדים להגיע לפתרון הסכסוך.
סביר להניח, כי בעבר נתקלתם במונח "הליך גישור" לא אחת ואפילו בתחומים והקשרים שונים.
לרוב כולם יודעים מהו הליך גישור אך, לא באמת יודעים מהו ומה מטרתו.
הליך גישור הוא הליך שבו נועד המגשר עם בעלי הדין,כדי להביאם לידי הסכמה ליישוב הסכסוך, מבלי שיש בידו סמכות להכריע בו.