info@elinorbergerlaw.co.il
03-643-3963

הסכמי גירושין והסכמי ממון

עריכת הסכם גירושין אינו דבר פעוט וזניח כי אם הסכם בעל חשיבות עליונה הצופה פני עתיד. הסכם גירושין בא להסדיר את חיי המתגרשים לאחר שאלה יסיימו אותו.
הסכם גירושין שכזה מומלץ כי יכלול את ענייני המזונות, ענייני רכוש, את זכויות בני הזוג יחד ובנפרד, ענייני פנסיה, זכויות שנצברו, קרנות השתלמות ועוד.
כשעורכים הסכם גירושין המטרה כי שכל העניינים הקשורים לגירושי הצדדים יוסדרו בו, וכך לא יהיה כל טעם לחזור לבית המשפט בעתיד, למרות שלעיתים הדבר הוא בלתי נמנע.

הסכם  גירושין שכזה הינו בעל חשיבות ועל כן רצוי ומומלץ, כי עורך דין המתעסק בתחום דיני המשפחה הוא אשר יכין את הסכם הגירושין וילווה את ההליך.
עורכת דין ברגר עורכת הסכמי גירושין מלאים ומקיפים תוך הבנה שהסכם גירושין טוב הינו בסיס לגירושין שקטים.

הסכם ממון הוא הסכם בין בני זוג נישואים או המתכוונים להינשא, הסכם זה דרוש אישור בית משפט על מנת שהכתוב בו יוכל לעמוד בפני עצמו ויקבל תוקף בעל חשיבות משפטית. הסכם ממון מסדיר את ענייני הרכוש של בני הזוג ואף, את עתיד הרכוש בעת משבר, פרידה או גירושין.

הסכם ממון הינו בעל חשיבות ועל כן רצוי ומומלץ, כי עורך דין המתעסק בתחום דיני המשפחה והעוסק בהסכמים, הוא אשר יכין את הסכם הממון וילווה את ההליך.
הסכם ממון שכזה מאוד מומלץ וכדאי על מנת למנוע בעיות בעתיד.