info@elinorbergerlaw.co.il
03-643-3963

ייצוג בבית משפט לענייני משפחה ובבית דין רבני

ייצוג בבתי דין ובביהמ"ש לענייני משפחה, לפי חוק נקבע כי נישואין וגירושין של יהודים בישראל, אזרחי המדינה או תושביה יהיו בשיפוטם הייחודי של בתי דין רבניים. כלומר, כל נישואים וגירושין של יהודים ייעשה אך ורק בבית דין רבני.

אז נשאלת השאלה, איזה נושאים יכול בית הדין לקבל על עצמו ובהם להכריע?
בכל נושא, אך יישנם כמה נושאים כמו נושאים של חינוך הילדים שבהם יש צורך בהסכמת הזוג שבית הדין ידון בהם.
כשמתגרשים יש שני סוגי עניינים שנידונים בבית הדין:
עניינים שכרוכים מעצם טיבם בגירושין כמו החזקת הילדים. החלק השני, עניינו בנושאים של מזונות אישה ורכוש שצריך באופן אקטיבי וברור לכרוך אותם. כלומר, להגיד שאנו רוצים כי מזונות אישה או רכוש ידונו בפני בית הדין הרבני.
בפנייה בתביעת גירושין לבד"ר יש להראות שתביעת הגירושין היא תביעה כנה ולא כרכנו בכדי לקנות סמכות  בהתאם "מירוץ הסמכויות", כתיבה ברורה ומפורשת של מה שכורכים וכי התביעה שהוגשה היא כנה ובתום לב.

מתי ניגש אל בית המשפט לענייני משפחה?

לבית המשפט לענייני משפחה ולבית הדין הרבני סמכות מקבילה בכל הקשור ליתר הנושאים הקשורים לגירושי הצדדים כל עוד לא מדובר בנישואין וגירושין בלבד.

במאמר מוסגר כאשר ניגשים לאחת מהערכאות הללו, מומלץ לא לגשת לבד אלא לקחת עורך דין המתעסקת בתחום דיני המשפחה, עורך דין המנוסה בהליך ונגזרותיו.
שתי הערכאות הללו אומנם הן ערכאות משפטיות אך אין זה אומר שחל בהן אותה מערכת כללים ונורמות.

בעוד בית הדין הדתי הולך לפי דין תורה, בית המשפט לענייני משפחה הינו בית משפט אזרחי. בחירה של כל אחד מבני הזוג וקדימותו לשני היא יכול שתקבע את גורל הדברים.