info@elinorbergerlaw.co.il
03-643-3963

מזונות אישה וילדים

מזונות אישה וילדים.

מזונות אישה וילדים מתחלקים לשניים:

אישה זכאית למזונות אישה מבעלה כל עוד היא נשואה לו. זכות זו קיימת לה אם אכן אין כנגדה "טענת מורדת" שכן אז יכול להיות שהיא לא תיהיה זכאית למזונות אישה ואפילו לכתובתה.

מזונות ילדים כשמם כן הם מזונות לילדים, המזונות שניתנים כדמי מזונות לילדים ניתנים בכדי לספק להם את כל צורכיהם, כמו ההוצאות השוטפות לחיי הילד כמו מזון, לבוש וכדומה.
כאשר מגישים תביעה למזונות כדאי גם להגיש תביעה למזונות זמניים הנפסקים בטרם תביעת המזונות.

לצד סכום המזונות הנפסק לכל ילד בנפרד בהתאם לגילו וצרכיו, יש להחשיב מדור, הוצאות חינוך, הוצאות רפואיות וכדומה.