info@elinorbergerlaw.co.il
03-643-3963

משמורת ילדים

משמורת ילדים הקטנים מגיל 6 ניתנת בדרך כלל לידי האם בהתאם לחזקת הגיל הרך ולחוק כיום. למרות שישנם שינויים בשנים האחרונות שמראים כי לא תמיד האם תזכה במשמורת ילדים ולגדל את הילדים ויש מקום לא מבוטל לאב בגידולם. חזקת הגיל הרך אומנם אומרת כי ילד עד גיל 6 הוא אצל האם, אך כמו כל חזקה, היא ניתנת לסתירה.

בנסיבות מיוחדות, הילדים יהיו במשמורתו של האב (אם לא מתפקדת למשל).
אם כן, האם היא המשמורנית על הילדים. איתה הם גרים, בצילה הם חיים בעוד הסדרי ראייה ניתנים לאב בהתאם להמלצות.

זאת ועוד, לידי האם מועברים דמי המזונות שאותם נותן האב בעבור טיפולה בילדים.

סכום המזונות עצמו אינו כולל מדור, הוצאות חינוך, הוצאות רפואיות חריגות, חוגים וכדומה.