info@elinorbergerlaw.co.il
03-643-3963

משמורת משותפת

משמורת משותפת
בשנים האחרונות גוברת ההכרה כי ילד זקוק למעורבות עמוקה של שני הוריו, הן של האם והן של האב, לאחרונה אכן התחילו להפנים שני בני הזוג כי יש להם מחוייבות עמוקה כלפי הילד.
הבנה זו התעוררה אולי אצל אנשים רבים בעקבות דו"ח ועדת שניט אשר פורסם בשלהי שנת 2012 והוא, גרס והמליץ לבטל את חזקת הגיל הרך ולא לקבוע הגדרות מפלות בין ההורים שכן אי שוויוניות גורמת להטמעת ההבדל בין ההורים וגורמת לקונפליקט להתמשך אולי זמן רב יותר משהקונפליט אמור להיות.
בנ"ז גרושים הבינו סוף סוף כי טובת הילד היא החשובה ועל כן, אין טעם לחשוב על הורות כאשר כל אחד לבד אלא שני הורים שהם ביחד בכל הנוגע לחייו ולהיבטים הקשורים לילד.

מהי בעצם אותה משמורת משותפת אותה קובע בית המשפט?

משמורת משותפת כזו הינה הסכמה מדעת של שני ההורים, הרואים עצמם ומקבלים על עצמם הורות שווה.
כלומר, ההורים עדיין עודנם הורי הילד באותו מובן שהיה לפני הפרידה ו/או הגירושין עצמם. ההורים ממשיכים לתפקד כהורי הילד וכאחראים עליו בכל תחומי החיים שלו וזאת תוך הבנה כי אנו מדברים על טובתו של הילד הן לטווח הקצר ובייחוד לטווח הארוך.

על הילד לדעת כי שני העוגנים של חייו עדיין איתנים גם אם כרגע ההורים לא מצויים תחת קורת גג אחת או שמא חיים עם בני זוג אחרים.

בית המשפט אף גורס במקרים רבים כי כאשר ישנם בני זוג לשעבר המקיימים את חובותיהם כהלכה כלפי ילדיהם, כי אין פסול ואף מומלץ לקבוע משמורת משותפת.

כבוד השופטת ורדה בין שחר באחד מפסקיה גורסת:

"התחושה שלי היא המילה משמורת משותפת הפכה לאיזה מושג סמנטי שנלחמים עליו. כאשר מדובר בשני הורים טובים, מטיבים ראויים, כאשר ממילא יש הסדרי ראייה נרחבים, כולל לינה, אינני רואה מדוע שלא לתת לשני ההורים את האפשרות לקחת אחריות משותפת על הילדים.

בפסק דין אחר נאמר:

"בשנים האחרונות החלה להתפתח גישה חדשה המבקשת לדחוק את התפיסה המשפטית העוסקת בהחזקת הקטינים ובקביעת הורה משמורן ובמקומה להנחיל עקרונות משפטיים חדשים אשר מתבססים על מודל של אחריות הורית, כשהשאיפה היא לאחריות הורית משותפת"".

תפיסת הילדים את הוריהם כשווים בגידולם, ללא קשר לגירושין, נותן לילדים תחושת יציבות חזקה הן בחייהם והן בהוריהם. חשוב שהילדים יראו וידעו ששני הוריהם נותרו במעמד הורי שווה וכי ושני ההורים ממשיכים להיות דמויות משמעותיות בחיי הילדים.