info@elinorbergerlaw.co.il
03-643-3963

ניכור הורי

תסמונת ניכור הורי הרבה פעמים מתרחשת בהתנכרות מצידו של הילד כלפי ההורה שאיננו המשמורן. קרי, כלפי ההורה שאין בידו את המשמורת על הילד.

תסמונת הניכור ההורי אפשר לומר היא מעין "חטיפה נפשית  או מנטאלית של הילד" כי בעצם הילד נאלץ לגלות, לקרב ולהעדיף אחד מההורים דבר שאינו טבעי לילד שכן כל ילד יחפוץ באופן טבעי להיות בקירבת שני הוריו. על הילד הרבה פעמים מופעלים אמצעים פסיכולוגיים שגורמים לניתוק מההורה שאינו חי איתו באופן תמידי בבית ולפיתוח מעין תלות לא בריאה בהורה המשמורן ו/או המנכר.
 תסמונת הניכור ההורי יכולה לבוא בכמה רמות: קלה, מתונה וחמורה.

כשמדובר במקרים חמורים יינקטו פעולות לא פשוטות אשר במהלכן יוצא הילד ממשמורתו של ההורה המשמורן והמשמורת תעבור להורה השני- קרי זה שהילד סירב לקשר איתו וזאת בכדי לחזק את הקשר אם ההורה ולטפח אותו על מנת שהקשר יהיה חזק ואיתן.

תסמונת ניכור הורי מתרחשת בהרבה מקרים, במיוחד כלפי הגבר שהינו האב ובייחוד אך לא רק בתקופת הגירושין. הניכור ההורי גורם לילד נזק ארוך טווח ואף מיידי, נזק שיהיה קשה מאוד לשקמו ולגרום לו להיעלם.

בתי המשפט לענייני משפחה כיום לא מגלים כלל וכלל סובלנות כלפי תסמונת הניכור ההורי ואף נוקטים יד קשה וחמורה עם הורה אשר נקט בניכור ההורי כלפי הצד השני. בית המשפט נוקט מסר ברור הן בפסיקותיו והן באומרו, לילד ישנם שני הורים בחייו ואין לנקוט בשום טקטיקה כזו או אחרת, על מנת לגרום למי מהצדדים נזק למול הילד.