info@elinorbergerlaw.co.il
03-643-3963

עילות גט

עילות גט לגירושין

עילות גירושין נחלקות במהותן לעילות גירושין שתטען האישה ולעילות גירושין שיטען הגבר.

עילות גירושין שתטען האישה יכול שיהיו:

1. מומים בבעל המונעים ממנה לקיים עימו יחסי אישות.

2. מחלות מסוכנות.

3. מחלות מדבקות וכדומה.
 

האישה יכולה לטעון כי הבעל לא הביא עימה ילדים זה 10 שנים, הבעל לא יכול לקיים חובת עונה (יחסי אישות) ועוד.

עילות הגירושין שייטען הגבר יכול שיהיו טענות כדוגמת

1. מומים שיש באישה ולא ידע עליהם.

2. "שהה עימה 10 שנים לא ילדים".

3. עוברת על דת משה.

4. עוברת על הדת היהודית.

5. בגידה
ועוד.