info@elinorbergerlaw.co.il
03-643-3963

משמורת משותפת- האם בכל מצב?

כיום הרבה זוגות, ובעיקר אחד מהם רוצה במשמורת משותפת.

משמורת משותפת היא יותר מעניין דמי המזונות שיורדים (וגם זאת לא תמיד ויש תנאים וסייגים בנושא).

משמורת משותפת היא קודם כל, להשים את צורכי הילדים לפני שלכם,

לדאוג לילדים לפני שאתם רבים, מתווכחים או מחפשים בעיות.

תקשורת משותפת חשובה מאוד במשמורת משותפת, תקשורת בין ההורים תוך הבנה שאולי כזוג אינכם ממשיכים אך כהורים לילדיכם יהיה לכם חוט מקשר לעד.

במשמורת משותפת על ההורים לתקשר ביניהם בכל הקשור לילדים, במשמורת משותפת על ההורים להתייחס אחד לשני בכבוד הראוי,

במשמורת משותפת טובה אנחנו מבינים שהילדים הם העיקר ואנחנו לא רוצים לעשות להם נזק אלא לתת להם לחוות ולהינות מהילדות שלהם וגם שאמא ואבא

גרים בנפרד.

אם זאת, לצערינו, יש פעמים שאחד מההורים אינו בשל למשמורת שכזו ומנסה בכל מעודו לשים "מקלות בגלגלים" לצד השני,

ובעיקר לילדים, לא באופן מודע אך הנזק שאותו הצד עושה לילדים והנזק הנפשי ההיקפי שנעשה הוא כה רב עד אשר ניתן לראות לו תוצאות ממשיות.

אז בפעם הבאה, שנאמרת משמורת משותפת, יש לבחון כי שני הצדדים מוכנים לה.

WhatsApp chat