info@elinorbergerlaw.co.il
03-643-3963

האם ירושות נכללות במאזן המשותף של בני הזוג?

אנו במשרדינו נתקלים רבות בשאלה, האם ירושה שקיבל אחת מבני הזוג תיכלל במאזן הרכוש המשותף בין בני הזוג.

חוק יחסי ממון מחריג אומנם ירושה שקיבל אחד מבני הזוג ואומר, כי אותה ירושה היא רק של אותו בן זוג שקיבל אותה.

אך, מה באשר למצב בו אותה ירושה שקיבל בן הזוג מתערבבת ברכוש המשותף,

אם כן מה דינה?

זו אכן סוגיה מעניינת וכל מקרה לגפו ובהתאם לנסיבותיו אך,

לכאורה קבלת ירושה אשר מתערבבת ברכוש משותף של אותו זה,

דבר זה מראה על כוונת שיתוף ובעת פרידה, אותה ירושה למעשה תיכלל בתוך האיזון בין בני הזוג

שהינה בהתאם לחוק, חצי חצי ביניהם אלא אם ישנן נסיבות המראות אחרת.

WhatsApp chat