info@elinorbergerlaw.co.il
03-643-3963

מעבר בין הורים גרושים, האם אפשרי?

התשובה היא כי בהחלט זה אפשרי כדין בהתאם לתקנות שעת החירום.

מעבר ילדים בין הורים גרושים הינו מעבר אפשרי ורצוי גם בעתות משבר כמו שאנו נמצאים בו.

מעבר בין הורים גרושים אף הוכר במסמכים פנימיים בממשלה וגם מאוזכר בתקנות החירות כי יש לאפשר מעבר כזה.

וזאת, כדי למנוע אי וודאות כאשר הילדים מצויים אצל הורה אחד והוא מחשש או לא מחשש לא מוכן להעביר את הילדים להורה השני.

מצב מעבר בין הורים גרושים עשוי להעלות שאלות רבות נוספות ואי לכך גם הבהרות ממערכות המשפט השונות, אך מעבר בין הורים9 גרושים הינו מחוייב המציאות בכדי שחלילה לא יתאפשר מצב בו

הילדים לא ייזכו בשני ההורים שלהם.

WhatsApp chat