info@elinorbergerlaw.co.il
03-643-3963

אפוטרופסות גוף ורכוש

guardian practice

אפוטרופסות גוף ורכוש

אפוטרופסות גוף ורכוש

אנו נדרשים לבקש מביהמ"ש להיות אפוטרופוס על קטין כאשר קטין או פסול דין לדוגמא אינו יכול להחליט לבדו או לנהל את ענייניו לבדו ונדרש מישהו חיצוני, בין אם בן משפחה ובן אם לא, כדי להחליט ולנהל את ענייניו.

בית המשפט בבואו להחליט על מינוי אפוטרופוס ישקול שיקולים רבים ובהם: הקירבה, ההתנגדות של מי מהצדדים ואפילו ישמע את עמדת הקטין או פסול הדין.

מינוי שכזה לא יינתן באופן אוטומטי אלא לאחר בחינות כל השיקול והאופציות.
בד"כ מינוי שכזה יינתן באופן זמני בטרם יינתן באופן קבוע, וזאת על מנת לבחון את התפקוד את האפוטרופוס בזמן מוגבל.

משרד עורכי דין וגישור מגיש תביעות לקבלת אפוטרופסות גוף ורכוש