top of page
עו״ד אלינור ברגר - משרד עורכי דין וגישור

מאמרים

צווים והתנגדויות

מהו צו ירושה?

צו ירושה ניתן מטעמו של הרשם לענייני ירושה, צו ירושה מסדיר עיזבון של מנוח שלא השאיר אחריו צוואה. צו שכזה, מכריע בנושא זכויות הירושה והיורשים, אולם הוא לא מפרט מהו אופן החלוקה לפרטי פרטים. ירושה היא על-פי חוק הירושה.


באם אין צוואה, הירושה היא על-פי דין ובמקרה שיש צוואה, הירושה היא ירושה על-פי צוואה.


כדי לחלק ירושה על-פי דין, צריך להגיש בקשה לצו ירושה לרשם לענייני ירושה.


סדר יורשים באופן כללי ביותר - אם אין צוואה, בן הזוג של המנוח וילדי המנוח מתחלקים שווה בשווה לאמור חצי לבין הזוג ומחצית לילדים.


מהו צו קיום צוואה?

כדי להוציא לפועל צוואה, יש להוציא צו קיום צוואה המאשר את נוסח הצוואה ומקנה לה תוקף של פסק דין. הגשת הבקשה לצו קיום צוואה מתפרסמת בעיתונים וברשומות כדי שהמתנגדים לבקשה יוכלו לדעת על זו ולהגיש את התנגדיויותיהם. את צו קיום הצוואה נותן הרשם לענייני ירושה ומקנה לצוואה תוקף משפטי מחייב, את הבקשה למתן צו קיום צוואה יכולים לבקש היורשים לפי הצוואה וכל אדם שמעוניין במתן צו קיום הצוואה.במידה והצוואה מתייחסת רק לחלק מנכסיו של הנפטר, צו קיום הצוואה תקף רק לגבי הנכסים המאוזכרים בצוואה ואילו אם יש עוד נכסי עזבון שלא מאוזכרים בה, אזי נכסי עיזבון אלו יחולקו על פי הדין, באמצאות צו ירושה.


התנגדויות לצו קיום צוואה

המועד להגשת התגדויות לבקשת צו קיום צוואה הוא 14 יום מיום פרסום של הגשת הבקשה לצו בעיתונים וברשומות. על אף שיכול הרשם או בית משפט במקרים חריגים לקבוע מועד מאוחר יותר.


ההתנגדות צריכה לכלול את נושא ההתנגדות:

  • נימוקי ההתנגדות

  • מסמכים רלוונטיים שעליהם להתנגדות

  • תצהיר מאומת בפני עורך דין, התומך בעובדות שהועלו בכתב ההתנגדות

  • קבלה המעידה על תשלום האגרה

  • טופס פתיחת הליך

ביצוע צוואה

אם לא הוגשו התנגדויות, מועברת הבקשה לתגובת האפוטרופוס הכללי שיכול לאשר את הצוואה, להעביר אותה לדיון בבית המשפט לענייני משפחה או להעביר למבקש דרישה להשלמת פרטים חסרים.


לאחר קבלת תגובת האפוטרופוס הכללי, ואחרי שחלפו המועדים להגשת התנגדויות, ייתן הרשם לענייני ירושה צו לקיום הצוואה.


אין הכתוב מהווה ייעוץ משפטי, כל מקרה ומקרה יידון לגופו בייעוץ אצל עורך הדין באופן פרטני ואישי.


לשאלות ולייעוץ צרו קשר.Comments


bottom of page